Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

ŚWIĘTUJ OKAZJE BEZ KOŃCA

(dalej „Regulamin”)

A  Postanowienia ogólne.

 

1.  Konkurs „Świętuj okazje bez końca” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.    Fundatorem nagród w konkursie jest Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylanka, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 20322, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8521021463 oraz numer statystyczny REGON 810766672, (dalej „Fundator”).

 

3.  Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

a)   pełnoletnie osoby fizyczne

b)   osoby niepełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą swoich opiekunów prawnych, 

4.  W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)  pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

b)  innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)  osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)  osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

 

B.  Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej www.radiozet.pl (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia 7 września 2015 roku do dnia 19 września 2015 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W czasie trwania Konkursu odbędą się dwie rundy (dalej „Runda”), przy czym każda Runda składa się z etapu zgłoszeniowego Konkursu (dalej „Etap Zgłoszeniowy”), który odbywa się od poniedziałku do piątku do godziny 15.30 na Stronie Internetowej i finału Konkursu, który odbywa się w sobotę po 16.00 na Stronie Internetowej oraz na antenie Radia ZET (dalej „Finał”).

 

 

C.  Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.  Nagrody.

 

1.  Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są:

a)  20 (dwadzieścia) zestawów (dalej „Nagroda Główna”) w postaci: voucher do sklepu Netto o wartości 100,00 ważny pół roku od dnia wygranej oraz voucher na rejs dla dwóch osób do Kopenhagi promem Polferries do wykorzystanie a terminach: 24-25.10.2015, 10-11.11.2015, 05-06.12.2015 po wcześniejszej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc obejmujący: 

·   prom na trasie Terminalu Promowym w Świnoujściu, ul. Dworcowa 1 – Ystad – Świnoujście

·   przejazd mostem Øresund łączącym Szwecję z Danią - 16 km spektakularna przeprawa z Malmö do Kopenhagi - zwiedzanie miasta m.in. Zamek Christiansborg - Parlament, kopenhaska giełda -Borsen, Nyhavn, Pałac Królewski Amalienborg, fontanna bogini Gefion, pomnik Kopenhaskiej Syrenki, Katedra, czas wolny na deptaku kopenhaskim Strøget

·   nocleg w kabinie 2 osobowej z łazienką

·   posiłki: kolacja, śniadanie, obiad, podwieczorek

każdy Voucher o wartości 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych) brutto.

b)  20 (dwadzieścia) zestawów w postaci: zestaw garnków 2 cook o wartości 204,95 zł oraz voucher do sklepu Netto o wartości 100,00 zł ważny pół roku od dnia wygranej (dalej „Zestaw I”)

c)  20 (dwadzieścia) zestawów w postaci: narzuta o wartości 99,00 zł oraz voucher do sklepu Netto o wartości 100,00 zł ważny pół roku od dnia wygranej (dalej „Zestaw II”)

d)  140 (sto sześćdziesiąt) voucherów do sklepu Netto, każdy o wartości 100,00 zł ważny pół roku od dnia wygranej (dalej „Voucher”)

 

2.  Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę każdego rodzaju w Konkursie. 

 

E.  Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1.  W każdy poniedziałek w Czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej pojawi się lista produktów (dalej „Produkty”).

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie (w Etapie Zgłoszeniowym) przepisu na potrawę z Produktów (bądź z części tych Produktów). opcjonalnie wraz ze zdjęciem bądź filmem (o maksymalnej wielkości 50 MB potrawy poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej (dalej „Projekt”) wraz z podaniem danych osobowy w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, mail, numer telefonu oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). 

 

3.  Przesyłając Projekt Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Projektu wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie Projektu do Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenia, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualnej szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

4.  Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Projektu oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Projektu, zmiany graficzne pozwalające na prezentację Projektu na Stronie Internetowej.

 

5.  Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako autora Projektu w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Projektu na Stronie Internetowej oraz na dokonywanie odpowiednich skrótów uzasadnionych warunkami emisji.

 

6.  Po zakończenie każdego Etapu Zgłoszeniowego spośród wszystkich przesłanych Zgłoszeń konkursowych w Etapie Zgłoszeniowym Komisja Konkursowa kierując się pomysłowością, kreatywnością oraz estetyką Projektu wybierze 100 Zgłoszeń konkursowym w kolejności od 1 do 100 (dalej „Lista”), autorom pierwszych 10 Zgłoszeń konkursowych z Listy przyznana zostanie Nagroda Główna, następnych 10 Zestaw I, kolejnym 10 Zestaw II, kolejnym 70 Voucher (dalej „Zwycięzca”).

 

7.  W każdym Finale nastąpi ogłoszenie Zwycięzców, dane Zwycięzców zostaną opublikowane na Stronie Internetowej w każdą sobotę po godzinie 16.00, ponadto jeden ze Zwycięzców Nagrody Głównej oraz jego Projekt zostanie ogłoszony na antenie Radia ZET w sobotę w programie między 14.00 a 18.00.

 

8.  Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu na następujących polach eksploatacji: 

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d)  w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu.

 

 

9.  Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

 

F.  Odbiór Nagród.

 

1.  Nagrody zostaną wysłane przez Fundatora pocztą na adres wskazany przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu konkursowym w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

2.  Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

 

3.  Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 

G.  Postanowienia końcowe.

1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu. 

 

2.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

3.  Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

4.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

5.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6.  Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera 

7.  Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym. 

8.  Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a.  połączenie z siecią Internet,

b.  przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

9.  Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.