Jak dostać pieniądze na ucznia? Radzimy

Podręczniki, przybory szkolne, a nawet drugie śniadanie dla ucznia – to wszystko kosztuje i to niestety niemało. Na szczęście najbardziej potrzebujące rodziny mogą liczyć na specjalne zasiłki, stypendia i dodatki dla uczniów. Jak je zdobyć? Podpowiadamy.

Stypendium szkolne

Stypendium wynosi od 94,90 do 236,00 zł na miesiąc. Jego wysokość ustalana jest od dochodów całej rodziny. Uczniowie mogą je otrzymywać przez okres od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 514 zł na osobę w całym gospodarstwie domowym. Warto pamiętać, że dochód nie równa sumie pensji podzielonej na wszystkie osoby w rodzinie. Nie wlicza się do niego bowiem zasiłków celowych z pomocy społecznej, kwot otrzymanych w ramach programu 500+ oraz dochodów otrzymywanych z prac społeczno-użytecznych. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie do 15 września danego roku szkolnego. Przyjmowaniem wniosków zajmują się urzędy gminy właściwe dla miejsca zamieszkania, a w niektórych gminach – ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bez względu na dochód w gospodarstwie domowym, raz albo kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, jeśli uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 590 złotych. Może to być na przykład śmierć rodziców, ciężki wypadek ucznia, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub jego rodziców, zniszczenie lub utrata mienia z powodu kradzieży, powodzi czy pożaru, utrata pracy przez rodziców oraz inne.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek do tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych – kwota zależy od wieku (od 1 listopada będzie to kwota 90 zł na dziecko w wieku do 5. roku życia i 100 zł na na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –  to jednorazowe świadczenie rodzinne przyznawane na wniosek, w wysokości 100 zł na każde uczące się dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – świadczenie to przyznawane jest na 10 miesięcy. 

Kwoty dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauko poza miejscem zamieszkania:
- 105,00 zł miesięcznie – w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

- 63,00 zł miesięcznie – w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 Radio ZET/SI