Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU

ZET NA PUNKCIE MUZYKI

(dalej „Regulamin”)

A   Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „ZET na punkcie muzyki” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator (dalej „Fundator”).
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:

 

a)      pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Eurozet Sp. z o. o., Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;

 

b)      innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)      osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)      osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora w Programach Radiowych Nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;

 

e)      osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów;

 

f)       osób, które w okresie ostatnich 30 dni wygrały nagrodę w cyklu konkursów w programie „ZET na punkcie muzyki”.

B.        Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET po uprzednim ogłoszeniu w dni powszednie w programie „ZET na punkcie muzyki” (dalej „Program”) w godzinach między 18.00 a 20.00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie Trwania Konkursu odbędzie się od jednej do pięciu rund (dalej „Rundy”), które każdorazowo zostaną zapowiedziane przez prowadzącego na antenie.

 

C.        Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D.        Nagrody.

 

 1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są m. in. płyty DVD i/lub płyty CD i/lub książki. Prowadzący każdorazowo wskaże rodzaj Nagrody, która będzie do wygrania w danej Rundzie.
 2. W każdej Rundzie przyznana zostanie Nagroda wskazana przez prowadzącego.
 3. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody w czasie 30 dni, kolejna wygrana może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od chwili poprzedniej wygranej.
 4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany przez prowadzącego Program. Pierwsza osoba która dodzwoni się pod podany numer wchodzi na antenie i staję się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.
 2. W każdej Rundzie prowadzący audycję wskaże zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Zadaniem Uczestnika jest prawidłowe wykonanie Zadania zgodnie ze wskazówkami prowadzącego program. Na wykonanie Zadania Uczestnik każdorazowo ma czas pięciu sekund. Uczestnik, który prawidłowo wykona Zadanie wygrywa Nagrodę. Uczestnik, który nie wykona Zadania lub wykona je źle nie otrzymuje Nagrody.
 3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie przyznana Nagroda, przechodzi ona do dyspozycji organizatora Konkursu.
 4. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców z prośbą o przekazanie swoich danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem przesłania wygranej Nagrody. Brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie określonym przez przedstawiciela Organizatora lub brak możliwości uzyskania Danych będzie jednoznaczny z rezygnacją z Nagrody.

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też Nagroda ta zostanie wysłana do zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te osoby, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.
 2. W wypadku, gdy odbiór Nagród Dodatkowych następuje osobiście w siedzibie Organizatora, nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. F1 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Fundatora.

 

G.        Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi Nagród oraz innym podmiotom trzecim, w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 5. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.radiozet.pl.