Zastrzeżenia Prawne

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują:
Eurozet Sp. z o.o.
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
NIP: 526-002-61-86
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS nr 14207
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Żaden utwór, w tym czytnik RSS, zamieszczony na niniejszej stronie internetowej nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Użytkownicy strony publikują komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów właściciela strony, który nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych komentarzy.

Użytkownikom zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści takie mogą być usuwane.

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiozet.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego i Codziennego Serwisu Fotograficznego, będących elektronicznymi bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez ZET Premium Spółka z o. o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW
A. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ramowe zasady organizacji konkursów na antenie Radia ZET (dalej „Stacja”) bądź na stronie internetowej www.radiozet.pl (dalej „Strona Internetowa”).
2. Konkursy (zwane dalej „Konkursami”) są organizowane przez EUROZET Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000042292, NIP 525-22-08-814, REGON 017270730, wysokość kapitału zakładowego: 70 743 500,00 PLN PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursach mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, za zgodą opiekunów prawnych, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora, lub spółek powiązanych kapitałowo z Organizatorem;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursów;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;
B. Zasady Konkursów.
1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej. Na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych Konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego Konkursu i będzie zawierała:
a) zasady Konkursu;
b) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu;
c) nr telefonu, pod który należy zadzwonić (koszt rozmowy) lub wysyłać SMS (format wysłania SMS; elementy oraz ich kolejność oraz koszt wysłania SMS) lub adres e-mail pod który należy przesłać zgłoszenie o wskazanej treści lub formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
2. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego Konkursu.
C. Komisja Konkursowa.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
D. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursach będą nagrody szczegółowo określone w sposób wskazany w części B ust. 1 pkt b Regulaminu (dalej „Nagrody”).
2. Każdy uczestnik danego Konkursu może wygrać w nim jedną nagrodę.
E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Warunkiem uczestnictwa w danym Konkursie jest spełnienie przez uczestnika danego Konkursu (dalej „Uczestnik”) wymagań określonych w zapowiedziach Konkursów, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.
2. Zwycięzcą jest osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.
3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu udziela nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu licencji do korzystania z nadesłanych utworów tj. utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmującej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji założeń Konkursu oraz do informowania o Konkursie, w tym jego reklamy. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) każde utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym cyfrową, drukarską,
b) rozpowszechnianie utrwalonego utworu dowolną techniką, w tym cyfrową, drukarską,
c) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,
d) publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie,
e) najem i użyczenie,
f) nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie przez inną organizację telewizyjną, nadawanie w sieciach telekomunikacyjnych,
g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
4. Ponadto Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi Konkursu prawa do rozporządzania utworami (sublicencja) i dokonywania lub zlecania ich opracowań, w tym do korzystania z opracowań utworów na ww. polach eksploatacji dla celów marketingowych po zakończeniu Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania jako Autora utworu, na wskazanych powyżej polach eksploatacji.
F. Odbiór Nagród.
1. Nagrody będą wysyłane na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu lub pozostawione do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia danego Konkursu. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody.
2. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w części F ust. 1 Regulaminu lub w terminie określonym w zapowiedzi Konkursu (część B ust. 1 Regulaminu) oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody.
3. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża Zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
4. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród Zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
G. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu i zapowiedzi Konkursu (część B ust. 1 Regulaminu), a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursów jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Reklamacje w związku zdanym Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
4. Pytania w sprawie niedostarczenia wygranych Nagród należy przesyłać mailem na adres reklamacje@radiozet.pl.
5. W przypadku Konkursów przeprowadzanych na Stronie Internetowej, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera
6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
7. W przypadku Konkursów przeprowadzanych na Stronie Internetowej Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
połączenie z siecią Internet,
przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

8. Zgłaszając udział w danym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik  potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz zapowiedzi Konkursu (część B ust. 1 Regulaminu). Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Więcej: